top of page

Naše Ústava

Ústava sdružení

Diplomatic Spouses’ Association z.s.

Preambule

Asociace diplomatických manželů o.s. byla zapsána do Rejstříku Ministerstva vnitra ČR podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 27. dubna 2006 pod právní formou sdružování občanů. S účinností od 1. ledna 2014 Diplomatic Spouses’ Association o.s. se považuje za spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ). Od výše uvedeného data je bývalé sdružení občanů sdružením pod ÚK a ode dne přijetí těchto stanov nese název „Diplomatické sdružení manželů z.s.“.

 

Článek 1 – Obecně

The Diplomatic Spouses’ Association z.s., IČ. 709 359 47, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 16695 (dále jen DSA) je dobrovolná, nezisková, nepolitická a nezávislá mezinárodní organizace se sídlem v Praze, Česká republika, která respektuje rozmanitost vyznání, rasa, kultura a tradice.

Sídlo DSA je: Praha.

Finanční rok DSA začíná 1. ledna a trvá do 31. prosince.

Kontaktem na DSA v ČR je zástupce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

Článek 2 – Poslání

Posláním DSA je podporovat vztahy a upevňovat přátelství mezi členy DSA (dále jen členové) zastupujícími své země a občany České republiky. Primární úlohou DSA je získávání finančních prostředků pro charitativní organizace v hostitelské zemi na pomoc méně šťastným lidem v komunitě.

Článek 3 – Členství

Manželé vedoucích diplomatických misí akreditovaných v České republice se mohou stát členy DSA podáním písemné žádosti v tomto smyslu. V případě, že zastupitelský úřad akreditovaný v České republice není zastoupen v DSA manželem vedoucího tohoto zastupitelského úřadu, může vedoucí takového zastupitelského úřadu určit jednoho zástupce, jiného než manžela, za způsobilého stát se členem zastupitelského úřadu. DSA podáním písemné žádosti prezidentovi.

 

Člen DSA může nominovat jednoho přidruženého člena, který je diplomatickým partnerem zastupujícím stejnou zemi, a to předložením písemné žádosti prezidentovi. Přidružení členové jsou povinni platit roční členský příspěvek.

 

O přijetí nových členů rozhoduje valná hromada na základě jejich vlastní písemné žádosti nebo žádosti vedoucího ZÚ, jde-li o kandidáta, který není manželem vedoucího ZÚ, kterou jí předá ZÚ. Prezident. Členství v DSA vzniká po zaplacení ročního členského příspěvku.

 

Členství v DSA končí:

 1. okamžikem, kdy osoba, od níž člen pochází, přestane být vedoucím zastupitelského úřadu akreditovaného v České republice;

 2. kdy člen trvale opustí ČR. V případě pochybností, zda člen trvale opustil Českou republiku, může po 6 měsících od odjezdu z České republiky valná hromada prostou většinou hlasů rozhodnout o ukončení jeho členství v DSA.

 3. podáním písemné žádosti o rezignaci prezidentovi. Členství zaniká dnem doručení rezignace prezidentovi.

Článek 4 – Řídící orgány

Orgány DSA jsou: valná hromada DSA (dále jen VZ), prezident a výbor.

Předsedou nebo funkcionáři výboru budou jmenováni pouze členové DSA, pokud není níže uvedeno jinak.

A. Valná hromada:

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem DSA.

 • Výroční valná hromada se svolává nejméně jednou ročně písemným oznámením, které je všem členům zasláno elektronicky a/nebo zveřejněno na webových stránkách DSA alespoň 15 dnů před konáním zasedání.

 • Mimořádná valná hromada bude svolána, bude-li to výbor považovat za nutné nebo požádá-li o to více než 25 % členů.

 • Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Kvorum zajišťuje přítomnost většiny.

 • GM bude rozhodovat hlasováním na dálku (tj. per-rollam). Z projevu vůle člena, který není osobně přítomen na VH, musí jednoznačně vyplývat, jak hlasuje.

 • Generální ředitel rozhoduje o politice a činnosti DSA, hlasuje o novém prezidentovi, viceprezidentovi a nových členech výboru, schvaluje stanovy a jejich změny, schvaluje výroční zprávu a přijímá jakákoli další rozhodnutí, která pověřují ke své autoritě.

 

b. Prezident :

 • Prezident je statutárním orgánem DSA.

 • Prezident je manželem velvyslance.

 • Funkční období prezidenta je jeden rok.

 • Prezident předsedá GM, organizuje a koordinuje aktivity DSA a dohlíží na jejich realizaci.

 • Prezident každého nového člena veřejně přivítá na valné hromadě.

 • Prezident zastupuje DSA v hostitelské zemi i v zahraničí.

 • Předseda může jmenovat členy výboru i nečleny.

C. Výbor :

 • Výbor je nápomocen předsedovi při plnění jeho úkolů.

 • Výbor se skládá z prezidenta, viceprezidenta, tajemníka, pokladníka a tří koordinátorů pro kulturu, charitu a každoroční Mezinárodní vánoční festival.

 • Funkční období člena výboru je jeden rok.

 • V případě, že prezident nemůže dočasně vykonávat svou funkci, jedná jménem prezidenta a plní jeho povinnosti místopředseda, dokud prezident nebude moci svou funkci obnovit.

 • Tajemník pořizuje zápisy z valné hromady a schůzí výboru, prezenční listinu členů, zasílá kopie usnesení přijatých na valných hromadách a jakákoli další oznámení či informace členům. Tajemník uchovává veškeré zápisy a záznamy a při odchodu z výboru je předá nově jmenovanému tajemníkovi, nebo v případě, že úřad tajemníka po odchodu bývalého zůstane neobsazený, předsedovi.

 • Pokladník odpovídá za rozpočet a finance DSA, vybírá členské příspěvky a výnosy z činnosti DSA, provádí platby za charitativní organizace, tisk, poštovné, dary, akce nebo jakékoli jiné výdaje považované za nezbytné. O čerpání prostředků z rozpočtu DSA a dalších finančních záležitostech rozhoduje spolu s prezidentem pokladník. OSSZ zřídí na své jméno bankovní účet s podpisy prezidenta a pokladníka, kteří jsou oprávněni k výplatě finančních prostředků z účtu. Pokladník uchovává veškeré finanční záznamy a při odchodu z výboru je předává nově jmenovanému pokladníkovi nebo v případě, že úřad pokladníka po odchodu předchozího zůstane neobsazený, prezidentovi.

 • O výši členského příspěvku a termínu jeho splatnosti rozhoduje výbor.

 • Výbor stanovuje Směrnice charity a rozhoduje o rozdělování finančních prostředků podle Směrnic.

 • Výbor může jmenovat pracovní podvýbor pro splnění daného úkolu.

 

 

Článek 5 - Práva a povinnosti členů

Každý člen bude jednat v dobré víře, loajalitě a péči v nejlepším zájmu DSA a všech jejích členů. Každý člen, s výjimkou přidružených členů, má jeden hlas a je oprávněn účastnit se a hlasovat na valné hromadě. Každý člen má rovněž právo dávat doporučení DSA a jejím orgánům a účastnit se všech jednání a aktivit DSA.

Další práva a povinnosti členů DSA mohou být stanoveny rozhodnutím valné hromady.

 

 

Tato stanova byla přijata na valné hromadě dne 27. června 2016 a změněna na valné hromadě dne 3. listopadu 2017

bottom of page