top of page

Pokyny pro charitativní granty DSA

Pokyny pro granty a oblasti zaměření

 • Diplomatic Spouse Association (DSA) Praha usiluje o získávání finančních prostředků pro charitativní organizace v České republice a věnuje mnoho času, práce a energie pomoci méně šťastným lidem prostřednictvím strategického a efektivního udělování grantů. 

 • Hlavním cílem DSA je podpora projektů, které poskytují důležitou pomoc dětem a mladým lidem v nouzi, lidem se zdravotním postižením, obětem trestných činů nebo domácího násilí a seniorům.

 • Není předem daný počet grantů.

Mezi příklady projektů, které lze financovat z grantů DSA, patří: rehabilitační zařízení, školní doprava pro děti se zdravotním postižením, materiální podpora pro domácí hospice, dětské ústavy, terapeutická centra, hudební nástroje pro děti se zdravotním postižením, zařízení pro zrakově postižené, školení průvodce psi.

 

 • Potenciální příjemci grantů se vyzývají, aby předložili návrhy projektů a programů, které se týkají těchto cílových oblastí, jakož i dalších podobných projektů.

Způsobilost a omezení

 • Všechny projekty jsou pečlivě vybírány a využití darů DSA je přísně sledováno.

 • Přednost budou mít neopakovatelné krátkodobé projekty.

 • DSA nefinancuje politické kampaně ani advokační organizace.

 • Dotace DSA se zpravidla nepoužijí na financování běžných mezd. Mohou být zváženi a financováni krátkodobí specialisté/experti, kteří jsou zapojeni do projektu po určitou dobu. Příjemce musí podrobně popsat konkrétní roli specialisty/experta a časový rámec, který bude potřebovat;

 • DSA neposkytuje půjčky, neuděluje stipendia, neproplácí školné, neposkytuje sponzorství, nekupuje auta ani nekupuje vstupenky nebo stoly na speciální akce.

 • Přihlášku je třeba podat do vypsaného termínu.

 • Na žádosti doručené po termínu nebude brán zřetel.

 • Příjemci, kteří nezašlou zprávy a dokumentaci podle požadavků DSA, neobdrží žádné další finanční prostředky a budoucí žádosti budou okamžitě zamítnuty.

 • DSA zvažuje organizace pro financování na roční bázi. Předchozí financování nezaručuje pokračování financování.

 • Program nebo projekt může být financován po dobu až pěti po sobě jdoucích let, po nichž následuje jeden rok bez financování. Během roku volna mohou organizace podat žádost na jiný program nebo projekt. Po roce volna může organizace požádat o dříve financovaný projekt podle výše uvedených pokynů.

Jak žádat o financování od DSA:

 • Chcete-li požádat DSA o grant, charitativní organizace by měly vyplnit a odeslat online žádost v angličtině na charitativní koordinátor DSA do 20. listopadu 2021.

 • Žádost obsahuje průvodní dopis, podrobnosti o programu, rozpočet, cíle a další podpůrné dokumenty.  Všechny dokumenty musí být zaslány elektronicky e-mailem.

 • Rozpočet projektu musí být podrobný a vyrovnaný. Všechny žádosti o grant musí obsahovat podrobný odhad rozpočtu v českých korunách (viz formulář žádosti).

Postupy

 • O poskytnutí finanční pomoci rozhodne výkonný výbor DSA přímým hlasováním.

 • Charitativní koordinátor DSA odpoví na všechny žádosti do 14 pracovních dnů od data rozhodnutí výkonného výboru.

 • Mezi všemi příjemci a DSA musí být podepsána grantová dohoda.

Výpočet dotace

 • Výkonný výbor vypočítá náklady na realizaci projektu na základě rozpočtu a dodatečných informací poskytnutých žadateli.

 • Výkonný výbor DSA si vyhrazuje právo snížit výši požadovaného grantu, pokud je odhadován jako příliš vysoký.

Smlouva upravující grant

 • V případě udělení grantu Výkonným výborem DSA bude s příjemcem uzavřena Grantová dohoda, která stanoví podmínky a maximální výši financování. V dohodě budou podrobně uvedeny konkrétní povinnosti příjemce. Grantovou smlouvu podepíše příjemce a prezident DSA.

 • Zástupci žadatelů/příjemců obdrží dva originály grantové smlouvy k přijetí a podpisu. Obě tyto kopie musí být podepsány prezidentem DSA. Koordinátor charitativní organizace vrátí jednu kopii grantové smlouvy, jakmile bude podepsána oběma stranami.

 

Platební postupy

 • Platby budou provedeny přímo příjemci podle částky uvedené v grantové smlouvě.

 • Platba bude provedena na bankovní účet příjemce vedený v českých korunách. Účet uvedený příjemcem musí umožňovat identifikaci peněžních prostředků převedených DSA.

Předkládání zpráv a dalších dokumentů

 • Veškeré zprávy a dokumentace o využití grantu a závěrečná finanční zpráva musí být zaslány koordinátorovi charity.

 • Zprávy, dokumentace a účty musí být předloženy DSA (koordinátor charity) v předem stanoveném čase. Zprávy by měly být pokud možno v angličtině.

 • Příjemce předá DSA nejpozději do čtyř a půl měsíce od podpisu grantové smlouvy zprávu o stavu čerpání finančních prostředků.

 • Závěrečná zpráva a shrnutí účetní závěrky musí být doručeny nejpozději do 8 měsíců od data poskytnutí dotace.

 •  Finanční zpráva musí být podána on-line i v papírové verzi.

 • Nepředloží-li příjemce závěrečnou zprávu ve výše uvedeném termínu, koordinátor charity zašle písemnou upomínku. Pokud příjemce ani do 60 dnů po uplynutí této lhůty upomínku nepředloží, výkonný výbor si vyhrazuje právo smlouvu ukončit.

 • Pokud bude závěrečná zpráva považována za nedostatečnou nebo nekvalitní, koordinátor charity si vyhrazuje právo požádat o dodatečné informace.

 • Pokud budou nutné úpravy projektu financovaného DSA, musí být DSA (charitativní koordinátor) okamžitě písemně informován před těmito změnami. Prostředky použité na jiné účely, než jsou uvedeny v grantové smlouvě bez souhlasu DSA, budou zcela nebo částečně vráceny a budou vráceny DSA.

 • Organizace, které nezašlou zprávy a dokumentaci po dokončení projektu financovaného DSA, neobdrží další finanční prostředky.

 • Pokud příjemce kdykoli tyto podmínky nedodrží, může poskytovatel grantu dle vlastního uvážení zadržet distribuci finančních prostředků příjemci nebo požadovat vrácení všech nebo části jakýchkoli finančních prostředků rozdělených příjemci. Na takovou výzvu příjemce bezodkladně vrátí poskytovateli finanční prostředky uvedené ve výzvě.

 • Obě strany podpisem Grantové smlouvy DSA prohlašují, že si ji pozorně přečetly a akceptují ji.

Publicita

 • Všichni příjemci grantu jsou povinni jasně uvést skutečnost, že obdrželi grant od Diplomatické asociace manželů, v jakékoli publikaci, propagačních materiálech a při aktivitách (konferencích či seminářích apod.), na které je grant využíván, a to následujícím zněním: : "S finanční podporou DSA". Logo DSA je uvedeno na následující adrese:https://www.dsaprague.org/

 • Všechny udělené granty budou zveřejněny na internetových stránkách DSA;

bottom of page