Press Releases:
The International Christmas Festival DSA Prague is ready to help also this year

Advent market, where you can buy traditional and also the most original gifts from all over the world and where everyone can give the most beautiful gift - the feeling of good deed we give and we receive at the same time because this spending means our inner enrichment. This is the Internatonal Christmas Festival 2019, which has been prepared for you by the Association of the Diplomatic Corps operating in Prague.

The International Christmas Festival willtake place on Sunday, December 1, 2019 attheHilton Hotel, Pobřežní 1, Prague 8, 10.00 - 16.00.

The proceeds from the entry and sale are intended for Czech charities in full 100%! The Association of partners of the Diplomatic Corps has been supporting Czech charity since 1997 and has already distributed around 70 million crowns. Even a small contribution is sufficient for the “rich giving“, because even this one can make a great joy. At the Festival, visitou will meet prominent and interesting women who know how “wealth” in the form of good will and desce can help best by distributing it across different cultures and national differences.

The first lady of the Czech Republic, Mrs. Ivana Zemanová, took the patronage over the festival.

Come to open your eyes and especially your heart - see and experience and help! As the President of the Association, the rife of the Albanian Ambassador, Mrs. Nevila Kuka putit: “This first Advent Sunday we should open our eyes and especially our hearts more than ever - to see those we can help, and not just to stick to that pretty thought but really give a helping hand to the ones who really need it. Get a gift that will make you happy too – the gift will continue to flow from your hands, but the feeling will remain with you! ”

“At the Festival, you will be able to find a variety of products from about 50 countries arend the world. All the proceeds go to the charity purposes, so do not hesitate to come! ”, Festival Coordinator Marina Sytaya from Belarus invites to the Festival.

Charity Coordinator, Gordana Djaleska from North Macedonia, was pleased with the fact that the Czech table also joint this year to offer its products: “It is great that this year visitou of the Festival will be able to get to know and také away traditional Czech products such as glass and crystal decorations, as well as soaps and salts, handmade cribs, chess and toys or even knitsocks, where you can hide gifts for your beloved ones. We would like to thank Mrs. Iva Petříčková for helping us prepare the Czech table. ”

“During the festival we have prepared a rich cultural program, which will give a plesat additional atmosphere to purchase of Christmas gifts at our Christmas Festival,”said the Cultural Program Coordinator, Mrs. Dominic Kopecky from France.

 

Media Contacts:

Veronika Blažková, DSA PR Coordinator, press@dsaprague.org  
Nevila Kuka, DSA President, info@dsaprague.org
Gordana Djaleska: DSA Charity Coordinator, charity@dsaprague.org
Zsuzsa Szezstai: DSA Treasurer, info@dsaprague.org

DOWNLOAD THE PRESS RELEASE

Mezinárodní vánoční festival DSA Prague je připraven i letos pomáhat

Adventní trh, kde lze pořídít tradiční i ty nejoriginálnější dárky z celého světa a každý si může nadělit ten nejkrásnější dar – pocit z dobrého skutku, toho, kterým dáváme a zároveň dostáváme, kdy útrata znamená naše vnitřní obohacení. To je Internatonal Christmas Festival 2019, který pro vás již po několikáte připravila asociace diplomatického sboru působící v Praze.

Mezinárodní vánoční festival proběhne v neděli 1. 12. 2019 v hotelu Hilton, Pobřežní 1, Praha 8, 10.00 – 16.00 hod.

Výtěžek ze vstupeného i z prodeje je určen českým charitám, a to v plné 100% výši! Asociace partnerů diplomatického sboru podporuje českou charitu už od roku 1997 a rozdala již kolem 70 milionu korun. K „bohatému“ Ježíšku stačí i drobný příspěvek, který dokáže udělat radost. Na festivalu se návštěvníci setkají s významnými a zajímavými ženami, které vědí, jak „bohatství“ v podobě dobré vůle a touhy pomoci nejlépe rozdávat napříč rozličnými kulturami a národnostními rozdíly.

Patronkou festivalu je paní Ivana Zemanová.

Přijďte tedy otevřít své oči a hlavně srdce – vidět a zažít a také pomoci! Jak se vyjádřila presidentka Asociace, manželka albánského velvyslance, paní Nevila Kuka: „Tuto první adventní neděli bychom měli více než jindy otevřít oči a hlavně srdce – abychom viděli ty, kterým můžeme pomoci, a abychom nezůstali jen u té hezké myšlenky a opravdu podali pomocnou ruku tomu, kdo ji skutečně potřebuje. Pořiďte takový dárek, který udělá radost i Vám – dárek poputuje z vašich rukou dál, ale ten pocit s Vámi zůstane!“

„Na festivalu budete moci najít nejrůznější výrobky z 51 zemí světa. Celý výtěžek ze vstupného jde na charitativní účely, tak neváhejte a přijďte!“, zve na festival koordinátorka festivalu Marina Sytaya z Běloruska.

Koordinátorka charit, Gordana Djaleska ze Severní Makedonie, vyjádřila radost nad tím, že se letos zapojí i český stůl, který bude nabízet své výrobky: „Je skvělé, že letos budou moci návštěvníci festivalu poznat a odnést si i tradiční české výrobky, jako jsou například skleněné a křišťálové ozdoby, dále pak také mýdla a soli, ručně vyráběné betlémy, šachy a hračky nebo třeba pletené ponožky, kam lze schovat dárečky pro své blízké. Za pomoc při přípravách českého stolu moc děkujeme paní Ivě Petříčkové.“

„Během festivalu se připravuje bohatý kulturní program, který vytvoří příjemnou atmosféru při nakupování vánočních dárků na našem krásném festivalu“, představila ve zkratce koordinátorka kulturního programu paní Dominic Kopecky z Francie.

 

 

Kontakty pro média:
Veronika Blažková, koordinátorka DSA PR, press@dsaprague.org 
Nevila Kuka, prezident DSA, info@dsaprague.org
Gordana Djaleska: koordinátorka DSA Charity, charity@dsaprague.org
Zsuzsa Szezstai: pokladník DSA, info@dsaprague.org

 

TISKOVA ZPRAVA ke stažení

IMG_20190925_183028.jpg

We are a voluntary, non-profit, non-political and independent international organization based in Prague, Czech Republic that respects diversity of creed, race, culture and tradition. Our members are spouses of the Diplomatic Corps accredited in the Czech Republic.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

Visit Festival 2017 on

Contact Us!
Diplomatic Spouses Association
(c/o Albanian Embassy)
Sněmovní 173/9,
118 00, Prague 1 Malá Strana

Email: Email us

Web: www.dsaprague.org

​​​